Menu Zavrieť

Slovenská asociácia dračích lodí

§ 1

 1. Slovenská asociácia dračích lodí (ďalej len „asociácia“) je občianske združenie v súlade so zákonom č. 83/90 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, združujúce právnické osoby – športové kluby, ktorých hlavná činnosť je zameraná na športovú činnosť v odvetví vodného športu – dračie lode a sú zriadené ako samostatné právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike. 
 2. Asociácia je samostatnou právnickou osobou a do jej postavenia a činnosti môžu orgány verejnej správy zasahovať len v medziach zákona. Činnosť vyvíja v súlade s týmito stanovami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 3. Vo vnútri i navonok asociácia presadzuje základné princípy spolupráce, vzájomnej pomoci, tolerancie a porozumenia v duchu demokracie. Asociácia sa vo svojej činnosti riadi zásadami kolektívneho vedenia a rozhodovania, vnútornej demokracie a disciplíny. K cieľom asociácie patrí tiež vytváranie predpokladov a podpora svojich členov v športovej a pretekárskej činnosti. 
 4. Tieto stanovy sú záväzné pre všetkých členov asociácie. 

§ 2 
Názov a sídlo

 1. Názov: Slovenská asociácia dračích lodí (anglický preklad: Slovak Dragon Boat Association) 
 2. Sídlo asociácie: Bratislavská 134/52, 91106 Trenčín.

§ 3 
Právna povaha a poslanie asociácie

 1. Asociácia je občianskym združením v odvetví vodného športu – dračie lode. 
 2. Asociácia združuje fyzické a právnické osoby zastúpené športovými klubmi ktorých úlohou je všestranná podpora rozvoja vodného športu – dračie lode. 

§ 4 
Hlavné úlohy asociácie

 1. Rozvíja športovú činnosť s hlavným zameraním na pretekanie na dračích lodiach na území SR.
 2. Spolu vytvára podmienky pre úspešný rozvoj športovej a telovýchovnej činnosti svojich členov.
 3. Spolupracovať, jednať a združovať sa s národnými i medzinárodnými inštitúciami, orgánmi štátnej správy a ostatnými organizáciami, spolkami a spoločnosťami pre zabezpečovanie rozvoja a postavenia športového odvetvia – dračích lodí.
 4.  Vydávať základné organizačné, metodické, športovo technické a ďalšie predpisy. 
 5. Riadiť a zaisťovať národnú a klubovú reprezentáciu športového odvetvia – dračích lodí v SR. 
 6. Riadiť a organizovať domáce súťaže na všetkých úrovniach ako aj medzinárodné súťaže a akcie na dračích lodiach na území SR.
 7. Vytvára ekonomické predpoklady na rozvoj svojej činnosti a činnosť svojich členov.
 8. Chráni práva a oprávnené záujmy svojich členov súvisiacich s činnosťou asociácie.
 9. Samostatne hospodári s vlastným majetkom.
 10. Zabezpečuje styk s Medzinárodnou federáciou dračích lodí (IDBF).
 11. Zabezpečuje účasť združených členov na medzinárodných súťažiach usporiadaných IDBF/EDBF.

§ 5 

Členstvo právnickej osoby

 1. Členstvo právnickej osoby (ďalej len „Klubu“) v Slovenskej asociácii dračích lodí, vzniká prijatím do  Slovenskej asociácie dračích lodí valným zhromaždením na základe písomnej žiadosti Klubu o členstvo v Slovenskej asociácie dračích lodí.
 2. Klub Slovenskej asociácie dračích lodí musí počas svojho členstva v Slovenskej asociácie dračích lodí spĺňať všetky nasledujúce podmienky:
  1. Je občianskym združením založeným podľa zákona č.83/1990 Z.z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, alebo je inou formou právnického subjektu,
  1. Jeho poslanie súvisí s vodným športom – dračie lode,
  1. Jeho riadnymi členmi sú najmenej 3 fyzické osoby. 
 1. Klub Slovenskej asociácie dračích lodí preukazuje podmienky podľa bodu 2 písm. a) a b) tohoto § predložením kópie registrovaných stanov, na ktorých je viditeľná pečiatka a podpis príslušného zamestnanca MV SR a dokladom kompetentného orgánu klubu o rozhodnutí o vstupe do Slovenskej asociácie dračích lodí. 
 2. Podmienku podľa bodu 2 písm. c) tohoto § doloží klub zoznamom členov klubu.
 3. Členstvo Klubu Slovenskej asociácie dračích lodí zaniká jeho:
  1. písomným oznámením o ukončení členstva doručením predsedníctvu asociácie,
  1. zánikom jeho právnickej osoby,
  1. vylúčením valným zhromaždením Slovenskej asociácii dračích lodí,
  1. vyškrtnutím z dôvodu neplatenia stanoveného členského príspevku.
 1. Klub Slovenskej asociácie dračích lodí má právo:
  1. účasti na Valnom zhromaždení Slovenskej asociácii dračích lodí v zastúpení osobou s mandátom konať v mene Klubu,
  1. na prístup ku všetkým informáciám týkajúcich sa Slovenskej asociácii dračích lodí,
  1. podieľať sa na činnosti Slovenskej asociácii dračích lodí.
 1.  Klub Slovenskej asociácie dračích lodí má povinnosť:
  1. dodržiavať stanovy Slovenskej asociácie dračích lodí a rozhodnutia orgánov Slovenskej asociácie dračích lodí,
  1. platiť členské príspevky do Slovenskej asociácie dračích lodí v sume a termíne schválených valným zhromaždením asociácie,
  1. zdržiavať sa konania ktoré by poškodzovalo Slovenskú asociáciu dračích lodí.

§ 6
Organizačné zásady asociácie

 1. Asociácia vo svojej činnosti sa riadi týmito zásadami: 
  1. členovia volia všetky orgány asociácie a tieto im za svoju činnosť zodpovedajú, 
  2. všetky orgány asociácie sú povinné dôsledne dodržiavať zásadu kolektívneho vedenia a rozhodovania, 
  3. rozhodnutia orgánov asociácie sú záväzné pre všetkých členov asociácie. 
 2. Orgány asociácie sú uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov orgánu. Na platnosť uznesenia orgánov asociácie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov orgánu, pokiaľ v týchto stanovách výslovne nie je stanovené inak. 
 3. Voľby členov do orgánov asociácie sa vykonávajú tajným hlasovaním alebo aklamáciou – zdvihnutím ruky a to spôsobom, pre ktorý sa rozhodne nadpolovičná väčšina prítomných členov. Voľby sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov asociácie. To isté platí na odvolanie člena orgánu z funkcie. 
 4. Člen orgánu asociácie môže vykonávať súčasne viac funkcií len vtedy, ak tieto funkcie nie sú vo vzájomnom kontrolovateľnom vzťahu. 
 5.  
  1. Predsedu asociácie zastupuje v čase jeho neprítomnosti podpredseda alebo iný poverený člen predsedníctva. 
  2. Odvolanie z funkcie môže uskutočniť len ten orgán, ktorý člena do funkcie zvolil alebo vyšší orgán. 
  3. Zvolené orgány asociácie môžu počas svojho volebného obdobia kooptovať nových funkcionárov z radov zvolených náhradníkov do stanoveného počtu. 
  4. Orgány asociácie volia trvalé alebo dočasné komisie, stanovujú im práva a zodpovednosť. Komisie sa zo svojej činnosti zodpovedajú orgánu, ktorý ich zvolil. 

§ 7
Orgány asociácie

       Orgánmi asociácie sú: 

 1. valné zhromaždenie
 2. predsedníctvo
 3. predseda 
 4. kontrolná komisia 

§ 8

Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom asociácie. 
 2. Valné zhromaždenie zvoláva predsedníctvo asociácie najmenej raz za rok. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva predsedníctvo podľa potreby a je povinné tiež ju zvolať, ak o to požiada písomne nadpolovičná väčšina členov asociácie, najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej požiadavky.
 3.  
  1. Predsedníctvo asociácie zvoláva valné zhromaždenie najmenej 30 dní vopred s uvedením programu rokovania. 
  2. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je v čase zvolania valného zhromaždenia prítomná nadpolovičná väčšina členov. Ak v čase zvolania valného zhromaždenia nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov, predsedníctvo vyčká 30 minút a otvorí rokovanie valného zhromaždenia bez ohľadu na počet prítomných členov. Prítomní členovia rozhodnú hlasovaním o tom, či sa valné zhromaždenie bude konať. Pre rozhodnutie o právoplatnosti valného zhromaždenia je potrebný súhlas dvoch tretín prítomných členov. 
  3. Pri rozhodnutí valného zhromaždenia o jeho nekonaní z dôvodu neúčasti nadpolovičnej väčšiny členov predsedníctvo zvolá do jedného mesiaca opakované valné zhromaždenie s nezmeneným programom. Rokovanie tohoto opakovaného valného zhromaždenia je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov. Pre prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. 
 4. Na platnosť uznesenia valného zhromaždenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. 
 5. Valné zhromaždenie pre zabezpečenie priebehu rokovania a splnenie programu, zvolí pracovné komisie. Valné zhromaždenie vedie predsedníctvo, zvolené valným zhromaždením. 
 6. Do výlučnej kompetencie valného zhromaždenia patrí: 
  1. rozhodnutie o schválení stanov asociácie, doplnkoch do stanov a zmenách stanov,
  2. rozhodnutie o zániku asociácie, 
  3. rozhodnutie o nakladaní s majetkom,
  4. voľba členov predsedníctva.
 1. Valné zhromaždenie: 
  1. prerokováva a schvaľuje výročnú správu o činnosti asociácie, vyhodnotenie rozpočtu, účtovnú závierku a správu kontrolnej komisie, 
  2. prerokováva a schvaľuje plán činnosti a rozpočet asociácie na bežný rok po vyjadrení kontrolnej komisie, 
  3. prerokováva a uznáša sa na návrhoch, ktoré predkladajú členovia, 
  4. volí 3 a viac (vždy nepárny počet) členov predsedníctva a 3 a viac (vždy nepárny počet)  členov kontrolnej komisie asociácie na funkčné obdobie 
   4 rokov, 
  5. prerokováva a schvaľuje plán hlavných úloh asociácie, 
  6. prerokováva a schvaľuje výšku ročného členského príspevku člena asociácie,
  7. klub má právo vyslať na zasadnutie valného zhromaždenia  jedného delegáta s hlasom rozhodujúcim. 
 2. Valné zhromaždenia rozhoduje najmä o dôležitých a zásadných záležitostiach asociácie.

§ 9 
predsedníctvo

 1. Činnosť asociácie v období medzi dvoma členskými schôdzami riadi a za ňu zodpovedá predsedníctvo zvolené na valnom zhromaždení. 
 2. Predsedníctvo je zložené z predsedu, podpredsedu, tajomníka,  a v prípade potreby z ďalších funkcionárov. 
 3. Predsedníctvo na svojej ustanovujúcej schôdzi volí zo svojho stredu predsedu, podpredsedu, tajomníka a podľa potreby ďalších funkcionárov predsedníctva.
 4. Schôdze predsedníctva zvoláva a riadi predseda, podpredseda alebo tajomník predsedníctva, najmenej štyri razy za rok. Predsedníctvo prerokováva návrh plánu činnosti asociácie po vyjadrení kontrolnej komisie, pripravuje návrhy na valné zhromaždenie. Zabezpečuje všetky úlohy asociácie, pokiaľ nepatria do pôsobnosti valného zhromaždenia.
 5. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov 
 6. Predsedníctvo zodpovedá za plnenie plánu činnosti, rozpočtu a hospodárenie. 
 7. Predsedníctvo zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom asociácie, alebo iným majetkom, ktorý má asociácia v dočasnom užívaní podľa uznesenia valného zhromaždenia a v zmysle príslušných ustanovení stanov. 
 8. Predsedníctvo zabezpečuje výber členských príspevkov. 
 9. Mandát člena predsedníctva zaniká, ak sa zvolený člen nezúčastňuje práce výboru a jeho orgánov viac ako 6 po sebe idúcich mesiacov. 

§ 10
Kontrolná komisia

 1. Kontrolná komisia sleduje činnosť asociácie. Kontroluje plnenie plánu činnosti a hospodárenia najmenej dva razy za rok. O výsledkoch svojej činnosti podáva najbližšiemu valnému zhromaždeniu písomnú správu. Súhrnnú písomnú správu o svojej činnosti za celé funkčné obdobie predkladá kontrolná komisia valnému zhromaždeniu, ktorému zodpovedá za riadny výkon svojej funkcie. 
 2. Predseda kontrolnej komisie alebo ním poverený člen kontrolnej komisie má právo zúčastniť sa na schôdzach predsedníctva s hlasom poradným. 
 3. Kontrolná komisia sa skladá z predsedu a 2 členov zvolených na valnom zhromaždení. Jej členmi nemôžu byť členovia predsedníctva. 
 4. Vo svojej činnosti sa kontrolná komisia riadi príslušnými smernicami. 
 5. Kontrolná komisia je najvyšší kontrolný orgán asociácie. 
 6. Kontrolná komisia kontroluje činnosť predsedníctva v celej šírke jeho činnosti. O svojich zisteniach informuje predsedníctvo a v prípade zistených nedostatkov žiada nápravu. 
 7. Kontrolná komisia je povinná pri kontrolách orgánov činných v trestnom konaní a iných oprávnených orgánov, poskytnúť maximálnu súčinnosť a spoluprácu a sledovať plnenie navrhnutých opatrení. 

§ 11 
Hospodárenie asociácie a jej zložiek

 1. Asociácia hospodári s vlastným majetkom, vykazovaným v súvahe a s majetkom, ktorý prevzala do dočasného užívania od inej právnickej alebo fyzickej osoby.  
 2. Na hospodárenie asociácie sa vzťahujú ustanovenia všeobecne záväzných predpisov.  
 3. Finančné prostriedky na plnenie svojich úloh asociácia získava: 
  1. z členských príspevkov 
  2. z príjmov rôznych akcií 
  3. z darov 
  4. z iných príjmov
  5. z výnosov z vlastnej činnosti. 
 4. Pre nakladanie s finančnými prostriedkami platia všeobecne záväzné predpisy. 
 5. Základným predpisom pre nakladanie s finančnými prostriedkami asociácie je rozpočet schválený valným zhromaždením. 
 6. Členské príspevky musia byť použité výlučne na činnosť asociácie. 

§ 12
Právne úkony a zastupovanie asociácie

 1. Asociácia vystupuje v hospodárskych vzťahoch vo svojom mene a nesie tiež samostatnú majetkovú zodpovednosť, vyplývajúcu z týchto vzťahov. 
 2. Štatutárnym orgánom asociácie je predsedníctvo (kolektívny orgán). Menom asociácie vystupujú a konajú navonok štatutárni zástupcovia predseda, podpredseda a tajomník, ktorí sú oprávnení vykonávať právne úkony k plneniu úloh vyplývajúcich z ich funkcie (oprávnené osoby). Tieto osoby podpisujú písomnosti tak, že svoje podpisy pripájajú k názvu organizácie. 
 3. Vo všetkých prípadoch je potrebný podpis dvoch štatutárnych zástupcov. 

§ 13

Zánik Slovenskej asociácii dračích lodí

 1. Asociácia zaniká: 
  1. dobrovoľným rozpustením, 
  2. právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra o jeho rozpustení v zmysle § 12 zákona č. 83/1990 Z.z. 
 2. Pri dobrovoľnom rozpustení schváli zánik asociácie valné zhromaždenie, ktoré zároveň určí likvidátora, ktorý vykoná majetkové vysporiadanie asociácie.

§ 14

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto stanovy, schválené valným zhromaždenímSlovenskej asociácii dračích lodí dňa 22. novembra 2018, v celom rozsahu nahrádzajú doteraz platné stanovy Slovenskej asociácii dračích lodí, registrované Ministerstvom vnútra SR 4. novembra 2005 pod číslom 
  VVS/1-900/90-26817. 
 2. Účinnosť nadobúdajú dňom ich registrácie Ministerstvom vnútra SR.